Uitwerking Voorbeeldaanpak Verduurzaming

Om tot een brancheoverstijgende voorbeeldaanpak te komen waarmee bedrijven eenvoudig, haalbaar en aantoonbaar stappen kunnen zetten is het nodig om de voorbeeldaanpak uit te werken tot een praktische online handleiding. Vanuit het brede, theoretische verduurzamingsconcept wordt doeltreffend gewerkt met concrete stappenplannen rondom de verschillende duurzaamheidsdomeinen (waaronder inkoop, operatie, management en communicatie). 

In 2010 diende de FNLI een pilot-aanvraag in voor de ontwikkeling van een Voorbeeldaanpak Verduurzaming. Onderdeel hiervan was een inventarisatie per branche wat verduurzaming inhoudt, welke initiatieven lopen en waar potentie zit. Vervolgens was het doel de bevindingen uit deze inventarisatie te veralgemeniseren en aan de hand van best practices een online beschikbare handleiding voor verduurzaming op te stellen. Uit deze inventarisatie in 2010 bleek dat er grote heterogeniteit was in de relevante thema’s en best practices. Om tot een brancheoverstijgende voorbeeldaanpak te komen waarmee bedrijven eenvoudig, haalbaar en aantoonbaar stappen kunnen zetten is een meer ambitieuze opzet nodig. 

In deze pilot huurt de FNLI een extern adviesbureau in om de voorbeeldaanpak uit te werken tot een praktische handleiding. In plaats van best practices te vertalen naar algemeen toepasbare tips, is het doeltreffender om vanuit het brede, theoretische verduurzamingsconcept te werken naar concrete stappenplannen, te weten acties op de verschillende duurzaamheidsdomeinen (inkoop, operatie, management, communicatie, etc.) die in andere verduurzamingsmethodes vaak gefragmenteerd aan de orde komen. Concreet is het de bedoeling dat bedrijven hun verduurzamingsniveau en –ambities in kaart brengen door middel van een online beschikbare vragenlijst. Op basis van de resultaten ontvangen bedrijven een rapport met een indicatie van verbeterpotentieel. Een uitgebreide roadmap voor verdere verduurzaming wordt aangeboden in een handboek, waar in de individuele rapportage naar verwezen wordt. Zo wordt duidelijk ingezet op een voortgaande verduurzaming.

Gerelateerde thema's: Arbeid, Transport, Dierenwelzijn en -gezondheid, Emissies naar de lucht, Eerlijke handel, Biodiversiteit, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen